Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na kursy specjalizacyjne modułowe (po 01.10.2014 r.) ze zdrowia publicznego (kursy przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów Członków LIL). Kursy są organizowane w formie e-learningowej na platformie edukacyjnej: https://www.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl

Warunkiem zgłoszenia jest poprawna rejstracja na stronie CMKP oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na plaformie e-learningowej.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem kursu.

W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację o tym fakcie:

konkakt pod numerem telefonu: 81 53 60 487 lub poprzez e-mail: kursy@oil.lublin.pl

Osoby zakwalifikowane na kursy otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy.

Regulamin kursu specjalizacyjnego modułowego (po 01.10.2014 r.) ze zdrowia publicznego:

1. Kurs Zdrowie Publiczne jest kursem realizowanym w trybie e-learningowym, trwającym przez okres 9 kolejnych dni. Nie jest wymagany przyjazd do Lublina na rozpoczęcie kursu.
2. Zasady i sposób naboru uczestników kursu:
a) kurs w jest przeznaczony głównie dla lekarzy i lekarzy dentystów członków LIL, którzy mają otwartą specjalizację lekarską/dentystyczną po 1.10.2014r.
b) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i czas pozostały do ukończenia specjalizacji;
c) dopuszcza się uczestnictwo w kursie lekarzy i lekarzy dentystów nie będących członkami LIL, dla których jest ogólnodostępna pula 10 miejsc szkoleniowych;
d) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i czas pozostały do ukończenia specjalizacji.
3. Warunkiem uczestnictwa w w/w kursie, jest zalogowanie się na stronie CMKP a później na str: WWW.zdrowiepubliczne-rzeszow.pl i wypełnienie formularza rejestrowego z podaniem terminu kursu i podstawowych danych osobowych. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza aplikująca osoba otrzyma zwrotnie, drogą mailową, link umożliwiający zalogowanie się w serwisie e-learningowym a następnie po aktywacji przez administratora kursu – dostęp do materiałów szkoleniowych. W 5 dniu kursu zostanie aktywowany dostęp do pytań testowych. Kurs przewidziany jest dla 10 osób a ewentualne zwiększenie tej liczby wymaga
zgody administratora i organizatora kursu.
4. Uczestnik kursu, w trakcie jego trwania, powinien zapoznać się z całością materiału dydaktycznego (pliki video i word), udostępnionego na platformie internetowej, oraz zaliczyć sprawdzian wiedzy z tego zakresu. Sprawdzian, który będzie możliwy do
przeprowadzenia nie wcześniej jak od 5 dnia kursu, ma formę elektronicznego testu jednokrotnego wyboru, prowadzonego on-line.
5. Warunkiem zaliczenia kursu jest zaznaczenie co najmniej 60% poprawnych
odpowiedzi w podanym limitowanym czasie (30 sek. na 1 odpowiedź). Uczestnik kursu ma prawo do 3 prób zaliczenia a w przypadku niespełnienia warunku zaliczenia, będzie zobligowany do powtórzenia kursu w jednym z kolejnych terminów. Wyniki zaliczenia będą pokazywane automatycznie bezpośrednio po każdej próbie, podświetlenie w kolorze zielonym – „zaliczony”, w kolorze czerwonym – „brak zaliczenia”. Pula pytań testowych po każdym „wejściu” automatycznie się zmienia.
Obowiązuje następująca skala ocen:
– poniżej 60% poprawnych odpowiedzi = 2 (ndst)
– 60-74% poprawnych odpowiedzi = 3 (dost);
– 75-89% poprawnych odpowiedzi = 4 (db);
– 90-100% poprawnych odpowiedzi = 5 (bdb).
6. Prawa i obowiązki uczestników kursu:
a) uczestnik kursu ma prawo:
– zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności zgodnie z programem nauczania i aktualnymi osiągnięciami naukowymi;
– uzyskać pełną informację dotyczącą organizacji szkolenia;
– korzystać z materiałów dydaktycznych udostępnionych na platformie elearningowej;
– przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
– wyrażać opinię o organizacji szkolenia i programie nauczania;
– do ponownego przystąpienia do zaliczenia jeżeli w pierwszym terminie wynik był niepomyślny lub wystąpiły problemy techniczne z łączami lub sprzętem;
b) uczestnik kursu ma obowiązek:
– przestrzegać regulaminu kursu specjalizacyjnego, przedłożonego przez organizatora;
– zapoznać się z zakresem wiedzy będącym przedmiotem kształcenia;
– nie rozpowszechniania i nie wykorzystywania materiałów szkoleniowych udostępnionych na platformie e-learningowej, do innych celów aniżeli do nauki własnej;
– odebrać Certyfikat ukończenia kursu w okresie do 1 miesiąca czasu od ukończenia kursu.
7. Zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących zajęcia:
a) do zadań kadry prowadzącej zajęcia należy:
– współpraca z kierownikiem kursu przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych;
-zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych;
– właściwy dobór treści i zakresu wiadomości;
– przedstawienie wymagań i kryteriów zaliczenia materiału nauczania;
b) wykładowcy maja prawo do:
– zgłaszania uwag dotyczących organizacji i przebiegu szkolenia;
– wyboru form organizacyjnych i metod szkolenia w zakresie dopuszczonym przez ramowy program kształcenia i ustalonych z organizatorem kształcenia.
8. Ocena organizacji i przebiegu kursu będzie dokonywana na podstawie elektronicznej Ankiety ewaluacyjnej, wypełnianej przez uczestników kursu i przesyłanej do administratora kursu, z zachowaniem pełnej anonimowości.
9. Lekarz, który pomyślnie zaliczy kurs otrzyma stosowny Certyfikat. Rozdanie Certyfikatów, podpisywanie książeczek specjalizacyjnych oraz innych dokumentów poświadczających obecność na kursie, odbędzie się w wyznaczonym dniu, po zakończeniu kursu. Istnieje możliwość odebrania w/w dokumentów w godz. pracy Sekretariatu LIL lub ich odpłatnego przesłania drogą pocztową lub kurierem,