RAMOWY REGULAMIN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
PROWADZONEGO PRZEZ LUBELSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

 1. Organizatorem kształcenia jest Lubelska Izba Lekarska.
 2. Formy kształcenia są zgodne z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U Nr 231, poz.2326 z późn. zm.)
 3. Uczestnikami kształcenia mogą być lekarze i lekarze dentyści – Członkowie LIL.
 4. Rejestracja na kursy powinna być zgodna z ukończonym kierunkiem studiów (lekarskim lub lekarsko – dentystycznym).
 5. Nabór uczestników odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia w formie elektronicznej. Zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem planowanego kształcenia, decydować będzie kolejności zgłoszeń.
 6. LIL zastrzega możliwość zmiany terminu bądź odwołanie kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.
 7. Uczestnictwo w kształceniu jest bezpłatne, a koszty są pokrywane przez LIL.
 8. Informacje o kształceniu zawarte są:
  – w Biuletynie Lubelskiej Izby Lekarskiej
  – na stronie internetowej LIL: http://kkm.oil.lublin.pl/
 9. W przypadku organizacji kilku edycji tego samego szkolenia lekarz/lekarz dentysta może zarejestrować się na jeden z dostępnych terminów.
 10. Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich sesjach wykładowych. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie własnoręczny podpis Uczestnika na liście obecności.
 11. Uczestnik ma prawo brać czynny udział w sesjach wykładowych poprzez zadawanie pytań i uczestniczenie w dyskusji, jeżeli jest przewidziana w programie.
 12. Organizator do każdego zdarzenia naukowego powoła kierownika naukowego i/lub radę naukową kształcenia, która będzie odpowiedzialna za poziom merytoryczny kształcenia.
 13. Wykładowcy prowadzący kształcenie mają obowiązek rzetelnego przygotowania wykładów zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz w oparciu o wiarygodne dane naukowe.
 14. Organizator wystawi uczestnikom świadectwo potwierdzające uczestnictwo w kształceniu, pod warunkiem dopełnienia obowiązku wynikającego z pkt. 7 niniejszego regulaminu.
 15. Odbiór świadectwa uczestnictwa odbywa się w dniu kształcenia, z uzasadnionych przyczyn odbiór może nastąpić w siedzibie LIL w terminie do dwóch tygodni od daty odbytego kształcenia.