Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników kursów, klauzula informacyjna

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie; dane kontaktowe Administratora: ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel: (81) 536 04 50, sekretariat@oil.lublin.pl.

3. Bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: odo@oil.lublin.pl.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa w formach kształcenie podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów; numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane w celu niezbędnego kontaktu z uczestnikami kursu.

5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika kursu, która może zostać wycofana do momentu rozpoczęcia kursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność uprzedniego przetwarzania. W wypadku wycofania zgody po rozpoczęciu kursu dane przetwarzane będą dla celu wypełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez dany okres rozliczeniowy, nie dłużej niż cztery lata.

7. W związku z przetwarzaniem danych lekarzowi/lekarzowi dentyście przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

8. Na przetwarzanie danych osobowych naruszające przepisy zainteresowanemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.