Lubelska Izba Lekarska informuje, że od 1 stycznia 2023 r. na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 5 grudnia 2006 r. będzie pobierana opłata za wpis do rejestru
w wysokości 500 zł, powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji, jeżeli jest większa niż 1, i kwoty 250 zł.

Tym samym podmiot już zarejestrowany jest zobligowany do uiszczenia opłaty 250 zł za każdą złożoną informację o formie kształcenia medycznego.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku: 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001, z dopiskiem: nazwa podmiotu zgłaszającego szkolenie oraz daty szkoleń.

Prosimy o dołączanie potwierdzenia wykonania przelewu do dokumentów składanych w Komisji Kształcenia Medycznego, w przypadku braku potwierdzenia płatności, dokumenty nie będą rozpatrywane.