Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 1 września 2020 r. do p.o. Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych Rafała Kubiaka zwróciło uwagę, że wprowadzone przez CEM wytyczne dotyczące warunków sanitarnych obowiązujących podczas Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego wybiegają poza zakres rekomendowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kierując się ww. wytycznymi, MZ rekomenduje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos do momentu zajęcia przez zdającego wyznaczonego miejsca i rozpoczęcia egzaminu. Jednocześnie zaleca się, aby zdający pozostali w maseczkach przez cały okres trwania czterogodzinnego egzaminu z możliwością czasowego ich zdjęcia w celu skorzystania z napojów lub posiłków.

MZ zwróciło się z prośbą, aby stosowano się do powyższych zasad także w przypadku Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Jest to reakcja na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania zaleceń dotyczących obostrzeń w trakcie egzaminów polegających na całkowitym zakazie spożywania jedzenia i napojów podczas trwania egzaminu LEK i LDEK – szczegóły na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. https://nil.org.pl/aktualnosci/5011-pismo-prezesa-nrl-do-dyrektora-cem-aktualizacja-31082020-r