Od 1 marca 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2022 poz. 464).

Jak wskazano w rozporządzeniu, dopełnienie przez lekarza i lekarza dentystę obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w każdym następującym po sobie okresie rozliczeniowym (okres rozliczeniowy trwa 48 miesięcy), z wyjątkiem odbywania doskonalenia zawodowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, kiedy obowiązek ten został zmniejszony do 100 punktów edukacyjnych.