Ratownictwo medyczne - kurs obowiązkowy specjalizacyjny modułowy (po 01.10.2014 r.)
13 września 2021 r., godz. 900
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, ul. Bursaki 17

Komisja Kształcenia Medycznego Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza na kurs specjalizacyjny modułowy (po 01.10.2014 r.) z ratownictwa medycznego (kurs przeznaczony wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów Człoków LIL). Kurs jest organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie.

Warunkiem zgłoszenia jest poprawna rejstracja na stronie CMKP oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się poniżej.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem kursu.

W przypadku rezygnacji prosimy o niezłoczną informację o tym fakcie:

konkat pod numerem telefonu: 81 53 60 487 lub poprzez e-mail: kursy@oil.lublin.pl

Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy.

Regulamin kursu specjalizacyjnego modułowego (po 01.10.2014 r.) z ratownictwa medycznego


1. Kurs specjalizacyjny obowiązkowy z ratownictwa medycznego jest realizowany w trybie stacjonarnym.

2. Kurs trwa 5 dni, zajęcia odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie przy ul. Bursaki 17.

3. Zajęcia odbywają się w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych na fantomach.

4. Uczestnikami kursu mogą być lekarze i lekarze dentyści – członkowie LIL, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

5. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

6. Zasady i sposób naboru uczestników kursu:

a) kurs jest przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów (Członków LIL), którzy mają otwartą specjalizację lekarską/dentystyczną po 01.10.2014 r.

b) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i czas pozostały do ukończenia specjalizacji; organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń ze względu na pozostały okres do ukończenia specjalizacji.

7. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zarejestrowanie się na stronie www.kkm.oil.lublin.pl na wybrany termin oraz na stronie CMKP na ten sam termin kursu. Rejestracja na wybrany kurs jest możliwa tylko w jednym terminie.

8. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na kurs drogą e-mailową co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

9. Uczestnik kursu powinien uczestniczyć aktywnie we wszystkich częściach kursu (wykładowych i ćwiczeniach) oraz zaliczyć sprawdzian testowy i praktyczny z wiedzy objętej programem kursu.

10. Uczestnik każdego dnia kursu powinien złożyć własnoręcznie podpis na liście obecności. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego sprawdzania listy obecności podczas trwania kursu.

11. Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w podanym limitowanym czasie (30 min. - test, 30 min – zaliczenie praktyczne).

12. W przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia przysługuje jeden egzamin poprawkowy w wyznaczonym przez organizatora terminie.

13. Obowiązuje następująca skala ocen:

- poniżej 60% poprawnych odpowiedzi 2 (niedostateczny)

- 60-74% poprawnych odpowiedzi 3 (dostateczny)

- 75-89% poprawnych odpowiedzi 4 (dobry)

- 90-100% poprawnych odpowiedzi 5 (bardzo dobry)

14. Prawa i obowiązki uczestników kursu:

a) Uczestnik kursu na prawo:

- zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zgodne z programem nauczania i aktualną wiedzą medyczną

- uzyskać pełną informację na temat organizacji szkolenia

- przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

b) Uczestnik kursu ma obowiązek:

- zapoznać się i przestrzegać regulaminu kursu specjalizacyjnego, przedłożonego przez organizatora

- brać czynny udział we wszystkich częściach kursu potwierdzając swój udział własnoręcznym podpisem na liście obecności

- przystąpić do zaliczenia testu i części praktycznej kursu

- odebrać zaświadczenie o ukończeniu kursu w okresie do 1 miesiąca od czasu ukończenia kursu.

15. Prawa i obowiązki wykładowców oraz innych osób prowadzących zajęcia praktyczne i teoretyczne:

a) do obowiązków kadry prowadzącej zajęcia dydaktyczne należy:

- współpraca z kierownikiem naukowym kursu

- zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne i zgodne z aktualną wiedzą medyczną przygotowanie oraz przekazanie treści dydaktycznych

- właściwy dobór treści i zakresu wiadomości

- przedstawienie warunków i kryterium zaliczenia kursu

b) wykładowcy mają prawo do:

- zgłaszania uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu

- wyboru form organizacyjnych i metod kursu w zakresie określonym przez ramowy program kształcenia i ustalonych z organizatorem kursu.

16. Ocena organizacji i przebiegu kursu będzie dokonana na podstawie anonimowej ankiety ewaluacyjnej, wypełnionej przez uczestników kursu i zwróconej organizatorowi w ostatnim dniu kursu.

17.Lekarz/lekarz dentysta, który pomyślnie zaliczy kurs otrzyma stosowne zaświadczenie. Rozdanie zaświadczeń oraz podpisywanie kart specjalizacyjnych poświadczających ukończenie kursu odbędzie się w wyznaczonym terminie, po zakończeniu kursu o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Istnieje możliwość odebrania zaświadczeń w godzinach pracy Biura LIL lub

zamówieniu takiej usługi przez uczestnika kursu.

Czas trwania kursu: 13.09.2021 r.-17.09.2021 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 lutego 2021 r., godz. 000 - 30 sierpnia 2021 r.
Liczba miejsc: 33
Liczba wolnych miejsc: 24
Formularz zgłoszeniowy